English
?????????????

Azerbaijan

Did you know that?

Azerbaijan is a country with modest forest cover. Only 11.8% of the country’s territory is forest land: of which 94% is located in the mountainous regions and 6% in the plains. All forests are owned by the state and have water safeguarding and soil protection functions. Forest land usage is limited and industrial cutting is forbidden.

The economic transition following the end of the Soviet era and the military conflicts between Armenia and Azerbaijan have slowed the development of effective measures to counter illegal logging, and the felling of trees for both commercial purposes and heating in rural areas. Nomadic cattle breeding which causes serious damage and diminishes the impact of governmental efforts on forest management is another major factor, as are the gaps in the training of specialists of the state forest sector.

The "National Program on restoration and expansion of forests in the Azerbaijani Republic" adopted for the period 2003-2008 contributed partially to the improvement of the situation: over the last 6 years forest restoration actions were carried out on more than 71,634 hectares of forest land, and a large number of trees were planted.

Occurrence of illegal logging in Lahij village

The realization of the country workplan started with meetings held on 25th and 30th June 2010 in the city of Ganja, located in the northwest of the country and in the capital of Azerbaijan, Baku. Representatives of the regional and central departments of the State Forest Department (MEPR), representatives of a number of state institutions, public representatives, scholars and mass-media actively participated in these meetings.

The ENPI FLEG Program in Azerbaijan is being implemented in cooperation with IUCN, the World Bank, WWF and the European Commission. The Program focuses on the following issues:

 • Raising public awareness about the FLEG process and supporting communications between major stakeholders;
 • Increasing public involvement in the management of forest land;
 • Attraction of the private sector to the FLEG process;
 • Support to the government for advancing relevant legislation;
 • Specific training and workshops for stakeholders.

The ENPI/FLEG Azerbaijan workplan foresees the following key activities:

 • Analysis of law enforcement and governance problems in the forest sector;
 • Development of a set of FLEG indicators;
 • Collection of recommendations from the forest sector with regard to the legal and regulatory framework and practical aspects;
 • Identification of high-risk illegal logging and sensitive regions;
 • Collection of data and analysis with regard to the attitude towards governance and law enforcement issues in the forestry sector (with special focus on access to forest resources by local governments, authorities and communities);
 • Development of recommendations at national and regional level for the prevention of forest products smuggling;
 • Development and implementation of training programs for lawyers, foresters, local authorities and rural communities on the prevention of illegal logging and promoting sustainable use of local forest resources;
 • Building capacity to help move towards EU standards using the experience of other European forests.

During the period from June to August 2010 a number of initiatives were undertaken by the Program consultants, among them the start of the research and analyses of the socio-economic impacts of illegal logging on the local population, the preparation of modules for the training to be delivered in the regions of Azerbaijan and regular meetings with stakeholders. In addition, the first country bulletin was released in two languages (Azerbaijani and English) for the period of June-August 2010 and the Program leaflet will soon be printed and distributed.

Visit the Azerbaijan ENPI FLEG website for more information.

Azərbaycan

Azərbaycan meşə örtüyü sıx olmayan ölkələr sırasına aiddir. Respublikanın cəmi 11,8% ərazisi meşə örtülü sahələrdən  ibarətdir. Meşələr Respublika ərazisində qeyri-bərabər paylanmışdır – 94% dağlig  ərazilərində, 5-6% - düzənliklərdə. Ölkədə mövcud olan bütün meşələr dövlətə məxsusdur və su muhafizəsi, torpaq muhafizəsi o cümlədən igliminin tənzimlənməsi ilə bağlı funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu səbəbdən Respublika ərazisində yerləşən meşələr birinci qrupa daxildirlər. Meşələrdən istifadə etməyə məhdudiyyət qoyulub və sənaye kəsintiləri həyata keçirilmir.

Bir sira səbəblər, onların arasında keçid mərhələsinin iqtisadi problemləri və hərbi münagişə, Azərbaycan Respublikasının meşə massivlərinə artiq dərəcədə neqativ təsir göstərdmişdir. Bu şərait meşələrin deqradasiyasına ve sonra ağaclardan yanacaq kimi istifadə etmək məqsədi ilə qeyri-qanuni qırılması, ağac məhsullarından gəlirin əldə etmək məgsədi ilə taxta kömürün istehsalındə biruzə vermişdir. Meşə resurslarının təbii bərpası üçün vacib problemlərdən biri də köçəri maldarlığın olmasi və beləliklə də otlaq ərazilərin artiq yüklənməsi və fermerlər tərəfindən mal-qaranın normadan artıq otarılmasıdır. Bu problemi ən böyük mənfı təsirə malik və çox ciddi nəticələrə gətirən problemlər sırasına aid etməklə yanaşı hökümətin meşə bərpası istiqamətinə edilən səyləri heçə endirən meqamlardan biridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, orta və ali təhsilli meşəçi mütəxəssislərin hazırlanması məsələsi hələdə meşə sektorunda mövcud olan problemlər sırasına aiddir

2003-cü ildə qəbul olunmuş “ Meşələrin bərpası və artırılmasına dair  Milli Programı”, 2003-2008 illəri əhatə edirdi və meşə sektorunda problemlərin qismən aradan qaldırılmasına yönəlmişdi: belə ki, son 6 ildə 71, 634 hectar meşə ərazisində intensiv bərpa işləri aparılmısh və çox sayda ağaclar əkilmişdir.

ENPİ/FLEG Proqramının iş planının həyata keçirilməsi iyun ayının 25-i və 30-da Gəncədə və Azərbaycanın paytaxtı, Bakı şəhərində maraqlı tərəflərlə görüşlərdən başlamışdır. Bu görüşlərin hazırlanması və keçirilməsi bir sıra tərəfdaşların fəal iştirakı sayəsində baş tutmuşdur. Bu görüşlərdə meşə təsərüfatı üzrə Dövlət Departamenti, digər dövlət strukturları, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri, alimlər və mediya nümayəndələri fəal iştirak etmişlər.

Azərbaycanda ENPİ-FLEG proqramı 2009-cu ildən başlayaraq Dünya Banki, İUCN, WWF və Avropa Komissiyası beynalxalq təshkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Program Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir.

Proqram aşağıda göstərilən istiqamətləri əhatə edir:

 • İctimaiyyətin FLEG Prossesi haqqında məlumatlandırılmasının artırılması və prosesdə marağı olan tərəflər arasında əməkdaşlığın inkişafı
 • Meşə massivlərinin idarə olunmasında ictimaiyyətin iştirakının artırılması
 • Özəl sektorunun FLEG Prosessində iştiraka cəlb edilməsi
 • Müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində dövlət strukturlarına dəstək
 • Maraqlı tərəflər üçün treninq və seminarların hazırlanması və həyata keçirilməsi

ENPİ/FLEG Azərbaycan Programı içşi planı çərçivəsində aşağıda göstərilən əsas tədbirlər həyata keçiriləcək:

 • Meşə sektorunda hüquq tətbiqi və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi problemlərinin analizi
 • Bir sıra FLEG indikatorların hazırlanması
 • Meşə sektoru tərəfindən hüquqi və tənzimləyici sənədlərə aid olan tovsiyələrin toplanması
 • Ağacların qeyri-qanuni qırılması sahəsində yüksək riskli və qirilmaya həssas regionların müəyyənləşdirilməsi
 • Meşə sektorunda hüquq tətbiqi və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri üzrə
 • məlumatlarının və analizlərin toplanması (burada meşə resurslarına yerli hakimiyyət, bələdiyyələr və icmaların çıxış əldə etməsinə xüsusi diqqət verilir)
 • Meşə məhsullarının qeyri-qanuni satılması hallarının qabağının alınması üçün milli və regional səviyyədə tövsiyələrin işlənib verilməsi;
 • Hüquqşünaslar, meşəçilər, yerli hakimiyyət və kənd icmaları üçün ağacların qeyri-qanuni qırılması hallarının qabağının alınması və meşə resurslarının səmərəli istifadəsinin təşviqi mövzumlarında treninq proqramlarının işlənməsi və keçirilməsi;
 • Avropa İttifaqının standardlarına üyğunlaşmaq məqsədi ilə Avropa dövlətlərinin meşə sahəsində olan təcrübələrinin istifadəsi yolu ilə müvafiq potensialın yaradılması

2010-ci ilin İyun-Avgust aylarında Proqram məsləhətçiləri tərəfindən bir sıra təşəbüsslər həyata keçirilmişdir. Onların arasında, ağacların qeyri-qanuni qırılması nəticəsində yerli əhaliyə olan sosial və iqtisadı təsirin tətqiqinə və analizinə start verilməsi, reqionlarda keçiriləcək treninq modullarının hazırlanması və müvafiq tərəflər ilə görüşlərin keçirilməsini qeyd etmək olar.

Bundan əlavə, Proqramın Azərbaycanda İyun-Avgust 2010 aylarında həyata keçirilmiş tədbirlər barəsində birinci ölkə bülüteninin iki dildə (Azərbaycan və İnqilis) hazırlanması və yayılmasını o cümlədən Proqram barəsində məlumat vərəqələrinin hazırlanması və yaxın zamanlarda çap olunacağını qeyd etmək olar.

Əlavə məlumat almaq üçün www.enpi-fleg.az saytına müraciət edə bilərsiniz.