English
?????????????

Молдова

Знаете ли вы, что?

Лесные ресурсы Республики Молдова ограничены, поэтому проблема незаконных рубок леса считается одной из главных задач лесного хозяйства. С середины 90-х годов, Правительство Молдовы подготовило и утвердило ряд специальных директив и нормативных актов в области лесного хозяйства. Парламент Республики Молдова принял ряд решений и поправок в действующее законодательство по предотвращению и борьбе с незаконными рубками и лесозаготовками. В 2009 году при содействии Всемирного Банка, Агентство лесного хозяйства "Молдсилва" разработало Национальный план действий (НПД). После консультаций с другими заинтересованными сторонами (государственный, частный, научный и неправительственный сектора) данный план был одобрен и утвержден Агентством "Молдсилва".  Программа ЕИДП ФЛЕГ в Республике Молдова внедряется Всемирным Банком и МСОП. Для определения национальных приоритетов Программы, при Агентстве "Молдсилва" был создан Национальный Консультативный комитета Программы ЕИДП ФЛЕГ (NPAC).

На национальном уровне Программа направлена на: 

  • Повышение уровня квалификации работников лесного хозяйства, частного сектора,  местных властей, судебных органов и работников таможни; 
  • Укрепление потенциала комунального лесного сектора и лесохозяйственных предприятий; 
  • Анализ существующего лесного законодательства с целью его улучшения; 
  • Проведение аналитических исследований (рынка леса и лесоматериалов, внутреннее потребление лесматериалов, незаконных рубок); 
  • Проведение информационной и коммуникационной кампаний с ключевыми партнерами (Правительство, местные органы, частный сектор, НПО). 
Типичный пример нелегально заготовленной древесины в лесном предприятии

С начала внедрения Программы в Республике Молдова, был принят ряд мер по установлению партнерских отношений между Национальной Координационной группой (РСТ) и Агентством "Молдсилва", в частности с Институтом Лесных Исследований и Лесоустройства (ICAS Кишинёв).

В соответствии с планом внедрения Програмы со стороны МСОП были наняты пять консультантов (по связям с общественностью, законодательству, лесному кадастру, IT), со стороны Всемирного Банка двух консультантов (специалист по лесному хозяйству, референт). Были проведены совместные заседания Национальной координационной группы (РСТ) с Агентством "Молдсилва" и его 25 лесхозами, а также с экологическими НПО. Был подготовлен подробный план работы по повышению профессионального уровня кадров лесного сектора и проведении лесоустроительных работ в коммунальных лесах органов местного управления.

Подробности о Программе ЕИДП ФЛЕГ в Молдове на сайте http://www.icas.com.md/fleg/


Moldova

Resursele forestiere din Moldova sunt limitate, iar problema exploatării ilegale a pădurilor este considerată o prioritate a sectorului forestier. Începând cu mijlocul anilor 90, Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi aprobat o serie de documente şi acte normative de reglementare în domeniu silvic. Parlamentul Moldovei a adoptat mai multe decizii şi modificări ale legislaţiei existente privind prevenirea şi combaterea exploatării forestiere ilegale. Cu suportul Băncii Mondiale, Agenţia "Moldsilva" a elaborat în anul 2009 Planul Naţional de Acţiuni FLEG (PNA). Planul a fost aprobat după consultări cu toate părţile cointeresate (de stat şi sectorul privat, mediul academic, ONG-uri de mediu). 

Programul ENPI FLEG în Moldova este implementat de către Banca Mondială şi IUCN. În scopul de a ghida activitatea Echipei Naţionale de Coordonare a Programului (PCT), pe lângă Agenţia ”Moldsilva” a fost creat un Comitet Consultativ Naţional pentru implementarea  Programului (NPAC). 

La nivel national, Programul ENPI FLEG este axat pe:

  • organizarea procesului de instruire a personalului silvic, autorităţilor publice locale, detinătorilor privati, organelor judiciare, structurilor vamale;
  • întărirea capacităţii institutionale a întreprinderilor silvice şi dezvoltarea capacităților de  gestionare durabilă a pădurilor la nivel de comunitate; 
  • analiza cadrului legal şi îmbunătăţirea legislaţiei forestiere; 
  • efectuarea studiilor analitice (de piaţa lemnului şi consumul intern de lemn [=marketing forestier], tăieri ilicite); 
  • demararea unei campanii informaţionale şi de comunicare cu publicul-cheie (guvernamental, comunităţi locale, sectorul privat, ONG-uri). 

De la demararea Programului, în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe acţiuni. A fost stabilit un parteneriat între Echipa Naţională de Coordonare a Programului (PCT), Agenţia „Moldsilva” şi în special cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS Moldova). Au fost angajaţi cinci consultanţi locali din partea IUCN (relaţii cu publicul, legislaţie silvică,  cadastru forestier Moldova, tehnologii informaţionale) şi doi consultanţi din partea Băncii Mondiale (specialist în domeniul silvic şi un referent). 

Au fost organizate şedinţele comune ale Echipei Naţionale de Coordonare a Programului cu Agenţia "Moldsilva" şi reprezentanţii celor 25 de unităţi teritoriale ale acesteia, precum şi a unor ONG-uri de mediu. A fost pregătit un plan detaliat de lucru pentru activităţile ce vor fi desfăşurate pentru diferite grupuri şi părţi cointeresate. 

Mai multe detalii despre Programul ENI FLEG în Moldova găsiţi pe http://www.icas.com.md/fleg/