English
?????????????

Украина

Знаете ли вы, что?

Последние 10 лет лесной сектор Украины демонстрирует стабильное поступательное развитие, опережая по темпам ежегодного прироста объемов производства и реализации продукции большинство отраслей народного хозяйства. 

Внимание общества и властей к лесному сектору также стабильно возрастает. Не только потому, что древесина из года в год становится все более востребованным и дефицитным ресурсом. Растет и понимание важнейшей экологической и социальной роли лесов, что нашло свое выражение в быстром увеличении площади лесных природно-заповедных территорий, расширении работ по созданию новых лесов и проч.

В то же время на фоне в целом благополучной официальной статистики все чаще поднимаются проблемы нерационального использования лесов, в частности, связанные с нелегальными заготовками и теневым лесным бизнесом. Их решению должны были содействовать принятые в последние годы законодательные акты, среди которых в особенности необходимо отметить новую редакцию Лесного Кодекса (2006) с пакетом развивающих его нормативных документов и Концепцию реформирования и развития лесного хозяйства Украины (2006). Однако законодательные нововведения не дали быстрого результата, о чем свидетельствуют факты многочисленных нарушений и преступлений. 

Научный семинар по вопросам социальных и экономических последствий неэффективного лесоуправления

В 2006–2008 гг. Украина реализовала ряд конкретных мероприятий, включая подготовку и принятие изменений к законодательным актам, шаги к формированию прозрачного ринка древесины (переход к аукционной, биржевой торговле), активизацию работы по сертификации лесов и т.д. Но данные мероприятия были реализованы в рамках только одного государственного ведомства, не скоординированы  с другими заинтересованными сторонами и не объединены в единый, интегрированный в структуру национальной лесной политики, план действий. Для решения данных проблем и предусмотрена Программа ЕПД ФЛЕГ.

Программа ЕПД ФЛЕГ в Украине реализуется на двух уровнях – национальном и региональном. Действия на национальном уровне включают:

  • выявление, классификацию и оценку проблем, связанных с правоприменением;
  • анализ и усовершенствование лесного и связанных с ним законодательств;
  • повышение информационной открытости органов власти;
  • улучшение взаимодействия органов власти с общественными организациями и представителями лесного бизнеса.

Мероприятия на региональном уровне имеют практическую направленность и нацелены на подготовку и апробацию современных методов и технологий оценки качества и контроля над перемещением лесной продукции, а также профилактики, выявления и оформления правонарушений.

Более детальную информацию Вы можете получить на веб-сайте Программы ЕПД ФЛЕГ в Украине: http://www.fleg.org.ua.


Україна

Упродовж останнього десятиліття лісовий сектор України демонстрував стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за темпами щорічного приросту обсягів виробництва й реалізації продукції більшість галузей народного господарства..

Увага суспільства й влади до лісового сектору також стабільно зростає. Не лише тому, що деревина з року в рік стає все більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння найважливішої екологічної та соціальної ролі лісів, що знайшло своє відображення у швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, розширенні обсягів робіт зі створення нових лісів тощо.

Водночас на тлі в цілому благополучної офіційної статистики все частіше піднімаються проблеми нераціонального використання лісів, зокрема, пов'язані з нелегальними заготівлями й тіньовим лісовим бізнесом. Їхньому вирішенню мали сприяти прийняті в останні роки законодавчі акти, серед яких слід особливо відзначити нову редакцію Лісового Кодексу (2006) з пакетом розвиваючих його нормативних документів і Концепцію реформування й розвитку лісового господарства України (2006). Однак законодавчі нововведення не дали швидкого результату, про що свідчать факти численних порушень і злочинів.

У 2006-2008 рр. Україна реалізувала ряд конкретних заходів, включаючи підготовку й ухвалення змін до законодавчих актів, кроки до формування прозорого ринку деревини (перехід до аукціонної, біржової торгівлі), активізацію роботи із сертифікації лісів тощо. Але ці заходи здійснено в рамках тільки одного державного відомства, не скоординовано з іншими зацікавленими сторонами і не об'єднано в єдиний, інтегрований у структуру національної лісової політики, план дій. Для вирішення цих проблем і започатковано програму ЄПД ФЛЕГ.

Програма ЄПД ФЛЕГ в Україні реалізується на двох рівнях - національному і регіональному. 

Дії на національному рівні включають:

  • виявлення, класифікацію і оцінку проблем, пов'язаних з правозастосуванням;
  • аналіз і вдосконалення лісового і суміжного законодавств;
  • підвищення інформаційної відкритості органів влади;
  • поліпшенням взаємодії органів влади з громадськими організаціями й представниками лісового бізнесу.

Регіональні заходи мають практичну спрямованість і націлені на підготовку й апробацію сучасних методів і технологій оцінки якості й контролю за переміщенням лісопродукції, а також профілактики, виявлення й оформлення правопорушень. 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на веб-сайті Програми ЄПД ФЛЕГ в Україні: http://www.fleg.org.ua.