English
?????????????

Moldova

Did you know that?

Moldova’s forest resources are limited and the problem of illegal logging is considered a priority of the forestry sector. Since the mid 90s, the Government of Moldova has prepared and approved a series of special policy and regulatory documents. The Parliament of Moldova has adopted several decisions and amendments to the existing laws on prevention and combating illegal logging. Helped by the World Bank, the Governmental Forestry Agency “Moldsilva” prepared the FLEG National Action Plan (NAP) in 2009 after consultations with stakeholders (state and private sector, academia, environmental NGOs). 

The ENPI FLEG Program in Moldova is implemented by the World Bank and IUCN. In order to provide guidance to the country’s Program Coordination Team (PCT), a National Program Advisory Committee (NPAC) was created by the Governmental Agency Moldsilva.

In Moldova, the ENPI FLEG Program is focused on:

  • Trainings of forestry staff, local authorities, judiciary bodies, customs officers, various forest owners; 
  • Capacity building for forest management at the community level and forestry enterprises;
  • Legislative analysis with the intent of improving forest legislation;
  • Analytical studies (forest marketing, illegal logging);
  • Informational and communication campaign with key-audiences (government, local communities, private sector, NGOs).
Typical occurrence Illegally logged tree in an existing forest enterprise

Since the beginning of the Program in Moldova, several actions have already taken place. A partnership between the ENPI FLEG PCT and the Governmental Agency Moldsilva, particularly the Forest Research and Management Institute (ICAS Moldova), was built. Five IUCN local consultants (Public Awareness, Legislation, Forest Cadastre Moldova, and IT Consultant) and two World Bank consultants (forestry specialist, referent) have been hired. Joint meetings of the PCT, Governmental Agency Moldsilva with representatives of its 25 territorial management units and some environmental NGOs have been organized. A detailed working plan for training and demonstrational activities for different groups of stakeholders was prepared. 

Visit the Moldovan ENPI FLEG website for more information.


Moldova

Resursele forestiere din Moldova sunt limitate, iar problema exploatării ilegale a pădurilor este considerată o prioritate a sectorului forestier. Începând cu mijlocul anilor 90, Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi aprobat o serie de documente şi acte normative de reglementare în domeniu silvic. Parlamentul Moldovei a adoptat mai multe decizii şi modificări ale legislaţiei existente privind prevenirea şi combaterea exploatării forestiere ilegale. Cu suportul Băncii Mondiale, Agenţia "Moldsilva" a elaborat în anul 2009 Planul Naţional de Acţiuni FLEG (PNA). Planul a fost aprobat după consultări cu toate părţile cointeresate (de stat şi sectorul privat, mediul academic, ONG-uri de mediu). 

Programul ENPI FLEG în Moldova este implementat de către Banca Mondială şi IUCN. În scopul de a ghida activitatea Echipei Naţionale de Coordonare a Programului (PCT), pe lângă Agenţia ”Moldsilva” a fost creat un Comitet Consultativ Naţional pentru implementarea  Programului (NPAC). 

La nivel national, Programul ENPI FLEG este axat pe:

  • organizarea procesului de instruire a personalului silvic, autorităţilor publice locale, detinătorilor privati, organelor judiciare, structurilor vamale;
  • întărirea capacităţii institutionale a întreprinderilor silvice şi dezvoltarea capacităților de  gestionare durabilă a pădurilor la nivel de comunitate; 
  • analiza cadrului legal şi îmbunătăţirea legislaţiei forestiere; 
  • efectuarea studiilor analitice (de piaţa lemnului şi consumul intern de lemn [=marketing forestier], tăieri ilicite); 
  • demararea unei campanii informaţionale şi de comunicare cu publicul-cheie (guvernamental, comunităţi locale, sectorul privat, ONG-uri). 

De la demararea Programului, în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe acţiuni. A fost stabilit un parteneriat între Echipa Naţională de Coordonare a Programului (PCT), Agenţia „Moldsilva” şi în special cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS Moldova). Au fost angajaţi cinci consultanţi locali din partea IUCN (relaţii cu publicul, legislaţie silvică,  cadastru forestier Moldova, tehnologii informaţionale) şi doi consultanţi din partea Băncii Mondiale (specialist în domeniul silvic şi un referent). 

Au fost organizate şedinţele comune ale Echipei Naţionale de Coordonare a Programului cu Agenţia "Moldsilva" şi reprezentanţii celor 25 de unităţi teritoriale ale acesteia, precum şi a unor ONG-uri de mediu. A fost pregătit un plan detaliat de lucru pentru activităţile ce vor fi desfăşurate pentru diferite grupuri şi părţi cointeresate. 

Mai multe detalii despre Programul ENI FLEG în Moldova găsiţi pe http://www.icas.com.md/fleg/