English
?????????????

Ukraine

Did you know that?

During the last decade the forest sector of Ukraine demonstrated a steady favorable development, passing ahead most industries of national economy on the annual growth rates of production and realization of products. 

Attention of society and power to the forest sector also constantly grows. It happens not only because the wood becomes a more used and scarce resource from one year to the next. Understanding of major ecological and social role of forests grows, that found its reflection in rapid increase of the forest naturally-protected territories, expansion of works on creation of new forests etc. 

At the same time against favorable official statistics, discussion of the problems of inefficient use of forests, in particular, related to illegal storage and shadow forest business becomes more important. The legislative acts accepted in recent years had to assist their solution. It is necessary to mark among them a new edition of the Forest Code (2006) with the package of assisting normative documents and the Concept of reformation and development of forestry in Ukraine (2006). However the legislative innovations did not provide a quick result, and facts of numerous violations and crimes confirm that.

Scientific workshop on the social and economic consequences of ineffective forest management on local communities

In 2006-2008 Ukraine implemented several specific measures, including preparation and approval of changes for legal acts, steps to forming transparent wood market (transfer to auction, stock trade), activation of work on forest certification etc. But these measures were implemented in the only one state institution, were not coordinated with other stakeholders and were not combined into unified action plan integrated in the structure of the National forest policy. The solution of such problems is foreseen by the ENPI-FLEG Program.

The implementation of the ENPI-FLEG Program in Ukraine is developed at two levels – national and regional. National actions include:

  • Detection, classification and assessment of law enforcement problems; 
  • Analysis and improvement of forest and associated legislation;
  • Enhancing information openness of state authorities; and 
  • Improving coordination of state authorities with NGOs and forest businesses. 

Regional efforts have practical applications and are aimed at preparation and approval of modern methods and techniques for quality assessment and control over the movement of timber products, as well as prevention, detection and documentation of legal violations. 

For more detailed information, please visit the National Ukrainian web-site of the Program at: http://www.fleg.org.ua.


Україна

Упродовж останнього десятиліття лісовий сектор України демонстрував стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за темпами щорічного приросту обсягів виробництва й реалізації продукції більшість галузей народного господарства..

Увага суспільства й влади до лісового сектору також стабільно зростає. Не лише тому, що деревина з року в рік стає все більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння найважливішої екологічної та соціальної ролі лісів, що знайшло своє відображення у швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, розширенні обсягів робіт зі створення нових лісів тощо.

Водночас на тлі в цілому благополучної офіційної статистики все частіше піднімаються проблеми нераціонального використання лісів, зокрема, пов'язані з нелегальними заготівлями й тіньовим лісовим бізнесом. Їхньому вирішенню мали сприяти прийняті в останні роки законодавчі акти, серед яких слід особливо відзначити нову редакцію Лісового Кодексу (2006) з пакетом розвиваючих його нормативних документів і Концепцію реформування й розвитку лісового господарства України (2006). Однак законодавчі нововведення не дали швидкого результату, про що свідчать факти численних порушень і злочинів.

У 2006-2008 рр. Україна реалізувала ряд конкретних заходів, включаючи підготовку й ухвалення змін до законодавчих актів, кроки до формування прозорого ринку деревини (перехід до аукціонної, біржової торгівлі), активізацію роботи із сертифікації лісів тощо. Але ці заходи здійснено в рамках тільки одного державного відомства, не скоординовано з іншими зацікавленими сторонами і не об'єднано в єдиний, інтегрований у структуру національної лісової політики, план дій. Для вирішення цих проблем і започатковано програму ЄПД ФЛЕГ.

Програма ЄПД ФЛЕГ в Україні реалізується на двох рівнях - національному і регіональному. 

Дії на національному рівні включають:

  • виявлення, класифікацію і оцінку проблем, пов'язаних з правозастосуванням;
  • аналіз і вдосконалення лісового і суміжного законодавств;
  • підвищення інформаційної відкритості органів влади;
  • поліпшенням взаємодії органів влади з громадськими організаціями й представниками лісового бізнесу.

Регіональні заходи мають практичну спрямованість і націлені на підготовку й апробацію сучасних методів і технологій оцінки якості й контролю за переміщенням лісопродукції, а також профілактики, виявлення й оформлення правопорушень. 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на веб-сайті Програми ЄПД ФЛЕГ в Україні: http://www.fleg.org.ua.